Digitalisoituvat kiinteistöt: uudistamme alan toimintatapoja innovatiivisilla ratkaisuilla

Kiinteistöpalveluala tehostaa digitalisaatiotaan

Uusien innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto edistää kiinteistöpalvelualan kehitystä ja uudistumista sekä lisää alan vetovoimaa uuden sukupolven työllistäjänä. Kehittyvä teknologia auttaa myös tekemään työt entistä tehokkaammin. Eri palveluntarjoajat ja teknologiatoimittajat luovat jo yhteistuumin älykästä rakennuskantaa ja kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuuden kehittäminen on arkipäivää. Lukuisia teknisiä ratkaisuja on jo olemassa – ne pitää vain saada laajamittaisesti käyttöön.

Kiinteistöpalvelualan digitalisaatio tarkoittaa myös älykästä verkostomaista toimintaa ja ekosysteemejä, jotka mahdollistavat innovaatioiden paremman hyödyntämisen ja tuovat uusia tapoja tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Digitaaliset ratkaisut tarvitsevat toimiakseen hallitusti virtaavaa tietoa. Siiloja tulee purkaa ja rajapintoja avata, jotta älykkäät rakennukset ja niiden ylläpitäjät kykenevät keräämään ja hyödyntämään tietoa ja ohjaamaan rakennusten toimintaa sen perusteella tehokkaampaan suuntaan. Kiinteistöjen käyttäjien palaute yhdistettynä teknologiaan takaa parhaan lopputuloksen.

Entistä ennakoivampi ja ekotehokkaampi kiinteistöjen ylläpito pidentää kiinteistöjen elinkaarta

Uusi teknologia edellyttää alan työntekijöiden jatkuvaa kouluttautumista ja elinikäistä oppimista. Myös alustatalouteen perustuvien uusien liiketoimintamallien edistämisellä ja yhteistyöllä startup-yritysten kanssa on suuri merkitys, kun kiinteistöpalvelualalle tuodaan ketterää kokeilukulttuuria.

Digitalisaation mahdollistama, entistä ennakoivampi ja ekotehokkaampi kiinteistöjen ylläpito pidentää kiinteistöjen elinkaarta ja edesauttaa myös kiinteistöjen pysymistä terveinä ja käyttäjilleen terveellisinä ja turvallisina. KIRA-digi-kärkihankkeen jatkajana KIRA-InnoHub ry:llä on tärkeä asema kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden ja digitalisaation kehittäjänä ja toteuttajana.

Tavoitteet:

  • KIRA-InnoHubin rahoitus on varmistettava, jotta kiinteistöala voi sitoutua edistämään digitaalisia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi ja esimerkiksi sisäilman parantamiseksi olemassa olevan rakennuskannan osalta
  • Tiedolla johtamista kiinteistöalalla on lisättävä esimerkiksi rajapintojen avaamista ja datan jakamista edistämällä
  • Kiinteistöjen palvelualustojen käyttöönottoa on edistettävä rakennetun ympäristön digitaalisen ekosysteemin vahvistamiseksi (esimerkiksi Platform of Trust)