Kiinteistötyönantajien jäsenet sitoutuvat toimialaa koskeviin eettisiin ohjeisiin.

Jäsenemme rakentavat ja turvaavat toimialan maineen ja arvostuksen

  • toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti asiakkaille annettuja lupauksia ja sitoumuksia noudattaen
  • toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullista toimintaa
  • noudattamalla salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla käyttämättä väärin saamiaan tietoja
  • hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa sekä tuntemalla toimialansa normit
  • huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten työturvallisuutta
  • kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan
  • sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan Vastuu Groupin-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan
  • sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden edistämiseen
  • edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä

Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ja -yhteisöt ovat sitoutuneet näihin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Vastuullisen yritystoiminnan merkkinä on liiton jäsentunnus.