Tutustu yhdistyksen sääntöihin

Sisältö

1 § Nimi ja kotipaikka

2 § Tarkoitus

3 § Toimintamuodot

4 § Jäsenyys

5 § Jäsenyyden päättyminen

6 § Jäsenmaksut

7 § Yhdistykselle annettavat tiedot

8 § Yhdistyksen toimielimet

9 § Varsinainen yhdistyksen kokous

10 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

11 § Kokouskutsu

12 § Äänioikeus

13 § Hallitus

14 § Hallituksen tehtävät

15 § Vaalivaliokunta

16 § Toimitusjohtaja

17 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

18 § Tilikausi ja tilintarkastus

19 § Ilmoitus työtaistelusta

20 § Jäsenen tai yhdistyksen toimeenpanema työtaistelu

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja

22 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

23 § Sisäiset ohjesäännöt

24 § Harmaan talouden torjunta

 

1 § Nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiinteistötyönantajat ry, ruotsiksi Fastighetsarbetsgivarna rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Real Estate Employers. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinajärjestö ja kiinteistöpalvelualan yritysten toimialajärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisena edunvalvojana, turvata jäsentensä toimintaedellytykset sekä lisätä alan arvostusta ja tunnettuutta.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. neuvottelee edustamiaan toimialoja koskevat työehtosopimukset,
2. valvoo jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa, toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana,
3.ohjaa ja neuvoo jäseniään työ- ja yrityslainsäädännön sekä yhdistystä ja sen jäseniä sitovien sopimusten soveltamisessa ja tulkinnassa,
4. harjoittaa tutkimustoimintaa,
5. tarjoaa koulutusta ja neuvontaa sekä laatii tilastoja ja muita tarvittavia selvityksiä,
6. seuraa toimialoja koskevia ajankohtaisia tapahtumia ja ryhtyy tarvittaessa riittäviin toimenpiteisiin jäsenkunnan etujen turvaamiseksi,
7. seuraa toimialojensa elinkeinotoiminnan kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa sekä tekee näihin liittyen aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja,
8. edistää terveitä liiketoimintamuotoja ja vahvistaa alan ulkoista kuvaa siten, että se perustuu tosiasioihin ja vastaa alan todellista merkitystä,
9. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, eri sidosryhmien edustajiin ja tiedotusvälineisiin,
10. seuraa toimialojensa kansainvälistä kehitystä ja osallistuu alan järjestöjen kansainväliseen toimintaan,
11. antaa viranomaisille lausuntoja jäseniään koskevissa kysymyksissä ja avustaa jäseniään niiden asioidessa viranomaisten kanssa,
12. toimii muilla vastaavilla tavoin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia, tukia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä kiinteistöpalveluja tuottava oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai toiminimen haltijana luonnollinen henkilö, kiinteistöalalla työnantajana toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai toiminimen haltijana luonnollinen henkilö taikka kiinteistöalan työnantajia edustava oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäseneksi hyväksytty kuuluu yhdistyksen kautta myös niihin yhdistyksiin, jonka jäsenenä yhdistys on.

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä sekä täytettävä niihin ja yhdistyksen tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

Jäsen ei saa tehdä työehtosopimusta ilman yhdistyksen hyväksymistä. Tämä ei koske jäsentä, joka kuuluu muuhun työnantajajärjestöön.

Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys lakkaa sen tammi- tai heinäkuun alusta lukien, joka ensiksi seuraa, kun kuusi (6) kuukautta on kulunut ilmoituksen tekemisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai joka on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä tai lain tai sääntöjen mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai joka toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, kun jäsen luopuu jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai asetetaan konkurssiin.

Kun hallitus erottaa jäsenen, tulee erottamista koskeva päätös voimaan heti.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsenyyden päättymistä erääntyneet maksut, mutta menettää kaikki jäsenoikeutensa yhdistyksessä eroamisilmoituksesta tai erottamispäätöksestä lukien.

Eronneen tai erotetun jäsenen yhdistykselle suorittamia jäsenmaksuja ei palauteta eikä tällainen jäsen ole oikeutettu saamaan mitään osaa yhdistyksen varoista.

6 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.

7 § Yhdistykselle annettavat tiedot

Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle jäsenmaksun laskennan perusteeksi vuosittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä tiedot edellisen kalenterivuoden työntekijöistä ja toimihenkilöistä ja heille maksetuista palkoista sekä yhdistyksen pyytämät muut toimialaan liittyvät tiedot tilastollisia ja muita tarkoituksia varten.

Näin saadut jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, ellei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen.

8 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen toimielimiä ovat hallitus ja vaalivaliokunta. Hallitus voi asettaa toimikaudekseen muita valiokuntia käsittelemään ja valmistelemaan eri toimialoja koskevia asioita. Hallitus hyväksyy valiokuntien toimintaperiaatteet.

9 § Varsinainen yhdistyksen kokous

Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuussa.

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeudet.
 3. Esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä niistä toimenpiteistä, jotka hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta tai tilintarkastuskertomus saattaa aiheuttaa.
 6. Esitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle tilikaudelle.
 7. Päätetään jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnat sekä jäsenmaksun suuruus.
 8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.
 10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet.
 13. Päätetään vaalivaliokunnan jäsenmäärästä ja valitaan vaalivaliokunnan jäsenet.
 14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin nimetään vastuunalainen tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.
 15. Päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.

Varsinaisen yhdistyksen kokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisena yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.

10 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyn varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen on tällöin viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kutsuttava koolle yhdistyksen kokous.

11 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni ja tämän lisäksi niin monta ääntä kuin sen edellisenä kalenterivuonna yhdistykselle maksama jäsenmaksu on täysiä kahdensadan (200) euron suuruisia eriä. Millään jäsenellä ei voi olla kuitenkaan ääniä enempää kuin 1/10 yhdistyksen kokouksessa edustettuna olevasta kokonaisäänimäärästä. Edellytys äänioikeudelle yhdistyksen kokouksessa on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu yhdistykselle heinäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon  kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä, 1. varajäsen ja 2. varajäsen.
Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinnassa on otettava tasapuolisesti huomioon jäsenten edustamien yritysten eri toimialojen kattavuus ja kokoluokka sekä maantieteellinen sijainti.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä kokouksessa.
Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat,
 3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja,
 4. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
 5. päättää valiokuntien perustamisesta, päättää niiden ohjesäännöt ja tehtävät sekä jäsenten määrät ja nimittää jäsenet,
 6. palkita yhdistyksen toiminnassa ja kiinteistöalalla ansioituneet henkilöt yhdistyksen ansiomerkeillä,
 7. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet,
 8. nimetä yhdistyksen edustajat elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin yhteistyö- ja valmisteluelimiin.

15 § Vaalivaliokunta

Yhdistyksen vaalivaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) kalenterivuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa valittua jäsentä. Valiokunnan jäsenistä enintään puolet voi olla yhdistyksen hallituksen jäseniä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii yhdistyksen toimitusjohtaja.

Vaalivaliokunta valmistelee yhdistyksen kokoukselle esityksen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta.

Vaalivaliokunta ottaa vastaan yhdistyksen jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Ehdotukset vaalivaliokunnalle on tehtävä viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen.

Vaalivaliokunnassa asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

16 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1.hoitaa yhdistyksen hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
2.vastata yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta
3.valmistella hallituksen, vaalivaliokunnan ja muiden valiokuntien kokoukset, esitellä niissä käsiteltävät asiat ja huolehtia niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta
4.huolehtia hallituksen apuna yhdistyksen varojen hoidosta ja kirjanpidosta
5.huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, eri toimialojen ja verkostojen sekä jäsenten välillä
6.johtaa yhdistyksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittista edunvalvontaa
7.ottaa ja erottaa yhdistyksen toimiston henkilökunta.
8.hoitaa muut asiat, jotka hallitus hänelle antaa.

17 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kukin yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi yhdessä.

18 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta on esitettävä tilintarkastajille toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhdistyksen kokousta.

19 § Ilmoitus työtaistelusta

Jos jäsentä uhkaa tai on kohdannut työtaistelu, on siitä heti ilmoitettava yhdistyksen toimitusjohtajalle ja hallitukselle, joiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle selvityksen työtaistelun syistä sekä seikoista, joilla on merkitystä asian ratkaisemiselle.

20 § Jäsenen tai yhdistyksen toimeenpanema työtaistelu

Yhdistyksen jäsenen, joka aikoo ryhtyä työtaisteluun, tulee siitä sekä sen syistä, laajuudesta ja lopettamisen ehdoista etukäteen ilmoittaa yhdistyksen toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Työtaisteluun voidaan ryhtyä ainoastaan, jos hallitus antaa siihen suostumuksensa. Hallituksen on käsiteltävä tällainen asia kiireellisenä.

Yhdistyksen toimeenpanemasta työsulusta ja sen lopettamisesta päättää hallitus.

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja

Yhdistyksen jäsen ei saa työtaistelutoimenpiteen kestäessä käyttää työssään toisen työnantajan palveluksessa työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.

22 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

23 § Sisäiset ohjesäännöt

Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyslain, muiden lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous.

24 § Harmaan talouden torjunta

Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen eettisiä ohjeita.

Jäsen, joka tuottaa palveluja tilaajavastuulain piirissä oleville tilaajille, on velvollinen antamaan yritystä koskevat tiedot rekisteriin, josta tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot palveluntoimittajasta ja tämän kaikista alihankkijoista.

Lisäksi jäsen on velvollinen hankkimaan jokaiselle työntekijälleen veronumerollisen tunnistekortin sekä liittymään palveluun, josta tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot palveluntuottajasta ja tämän alihankkijoista.

Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokous hyväksynyt Helsingissä 29.10.2020