Elinkeinoasioiden edunvalvonta

Edistämme kiinteistöpalvelualalla toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia

Tätä työtä teemme muun muassa vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja lainsäädäntöön, osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja kehityshankkeisiin sekä viestimällä toimialan asioista eri sidosryhmille.

Toimintamme painopisteet

  • Avoimen ja reilun kilpailun edistäminen
  • Riittävän ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
  • Vähähiilisten ja älykkäiden kiinteistöjen tukeminen
  • Toimialan vastuullisuuden edistäminen

Yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetin edistäminen on keskeinen elinkeinopolitiikkamme painopiste. Kuntien ja maakuntien on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä tuottaessaan palveluita kilpailluilla markkinoilla. Avoin, terve ja toimiva kilpailu luo hyvinvointia yhteiskuntaan ja tuo hyötyjä kansantaloudelle.

Kiinteistöpalvelualalla on työtä tarjolla, mutta ala kärsii jatkuvasta työvoimapulasta. Kotimaasta ei löydy riittävästi työhaluisia ja -kykyisiä, osaavia työntekijöitä, siksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Työvoiman saatavuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää ja työllistämisen esteiden purkamisella on kiire. Alalla kannustetaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutusta, sen sisältöjä ja rakenteita kehitetään työelämän murroksen ja työn muutosten tahdissa.

Kasvatamme kiinteistöpalvelualan vetovoimaa muun muassa nuorille suunnatulla Siistiihommaa.fi-sivustolla sekä kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan vetovoimaverkoston  Avoimet asiakaskohteet -tapahtumilla eri puolilla Suomea. Tarjolla on monipuolinen ura kiinteistöpalvelualalla.

Koko kiinteistöala on avainasemassa ekotehokkuuden parantamisessa ja siten ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto mahdollistavat kiinteistöjen päästöjen vähentämisen ja elinkaaren pidentämisen ennakoivalla ja ekotehokkaalla ylläpidolla. Huolehdimme ja edesautamme kiinteistöjen pysymistä terveinä ja käyttäjilleen turvallisina, toimivina ja viihtyisinä.