Riittävä ja osaava työvoima turvattava kiinteistöpalveluissa

Kiinteistöpalvelualalle ei hakeudu riittävästi työvoimaa. Vaikeaksi muodostuneen kohtaanto-ongelman lisäksi tilannetta hankaloittaa väestön ikääntyminen. Työelämästä poistuu jatkossa enemmän työntekijöitä kuin tilalle saadaan uusia.

Yhtälö on ongelmallinen, sillä voimakkaasti kehittyvälle ja työvoimavaltaiselle kiinteistöpalvelualalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiinteistöjen arvo on säilytettävä ja arjen toimivuudesta on pidettävä huolta kaikissa olosuhteissa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan yhä enemmän kotimaisen työvoiman rinnalle. EVA ennakoi jo vuonna 2015 analyysissään Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa, että Suomi tarvitsee vuosittain noin 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei supistuisi lähivuosikymmeninä. EVAn vuonna 2021 toteuttaman arvo- ja asennetutkimuksen Tervetuloa töihin mukaan suomalaisten asenteissa työperäistä maahanmuuttoa kohtaan on tapahtunut harppaus suopeamaan suuntaan.

Yleistä harhakäsitystä, jonka mukaan ulkomaalaisten rekrytointi veisi kantasuomalaisilta mahdollisuudet tulla työllistetyiksi, on yritetty hälventää jo pitkään. Keväällä 2024 valmistuneessa valtioneuvoston julkaisussa Eri syistä maahan muuttaneiden työllistyminen Suomessa on vihdoin tuotettu uutta tietoa maahanmuuttajien työllistymisestä ja ansiotasosta oleskelulupaperusteen mukaan. Selvityksessä on yhdistetty ensimmäistä kertaa Migrin yksityiskohtaisia tietoja oleskelulupapäätöksistä vuosilta 2011-2021 ja Tilastokeskuksen laajoja rekisteriaineistoja työmarkkina- ja koulutustulemista.

Kiinteistötyönantajien tavoitteena on paitsi työluvan hakuprosessin nopeuttaminen ja virtaviivaistaminen myös saatavuusharkinnasta luopuminen EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevan työvoiman osalta. Erityisesti siivouksen pitäminen saatavuusharkinnan ulkopuolella on elintärkeää toimialan palveluiden tuottamiselle. Valtion on tuettava maahanmuuttajien työllistämistä osallistumalla myös työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutukseen ja kotoutumiseen.

Koulutuksen määrä ja laatu turvattava

Kiinteistöpalvelualan ammattilaisilla on keskeinen rooli Suomen suurimman kansallisvarallisuuden, kiinteistöjen, hoitamisessa ja arvon säilyttämisessä. Muuttuvat asiakastarpeet ja alan nopea teknistyminen sekä vihreän kasvun mahdollisuudet edellyttävät uutta ja yhä monipuolisempaa osaamista.

Kiinteistöpalvelualan koulutuksen aloituspaikkoja tarvitaan riittävästi eri koulutusasteille eri puolille Suomea. Työelämälähtöinen koulutusjatkumo ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutasolle takaa palvelujen laadun ja lisää alan houkuttelevuutta. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheissa edistää jatkuvan oppimisen tavoitetta.

Työelämälähtöisyys ja oppimistulosten laatu keskiöön

Työnhakijoiden riittämätön tai vanhentunut osaaminen on keskeinen syy kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan. Alan tehtävät ovat monipuolistuneet, ja laadukas työ edellyttää tekijöiltä entistä vahvempaa ja uudenlaista osaamista. Voimassa olevat kiinteistöpalvelualan ammatilliset tutkinnot vastaavat aiempaa paremmin työelämän tarpeisiin. Osaamissisältöjen työelämävastaavuudesta huolehtimisen lisäksi on tärkeää, että oppimistulokset eri puolilla Suomea ovat tasalaatuisia ja toisiinsa nähden vertailukelpoisia.

Paljon maahanmuuttajia työllistävälle kiinteistöpalvelualalle on tärkeää, että ammatillisia tutkintoja ja tutkintojen osia voi suorittaa kotimaisten kielten lisäksi myös englanniksi.

Kiinteistöpalvelualan koulutus

Tutustu: Ammatillinen koulutus Suomessa