Riittävä ja osaava työvoima turvattava kiinteistöpalveluissa

Kiinteistöpalvelualalle ei hakeudu riittävästi työvoimaa. Vaikeaksi muodostuneen kohtaanto-ongelman lisäksi tilannetta hankaloittaa väestön ikääntyminen. Työelämästä poistuu jatkossa enemmän työntekijöitä kuin tilalle saadaan uusia.

Yhtälö on ongelmallinen, sillä voimakkaasti kehittyvälle ja työvoimavaltaiselle kiinteistöpalvelualalle tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiinteistöjen arvo on säilytettävä ja arjen toimivuudesta on pidettävä huolta kaikissa olosuhteissa.

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan yhä enemmän kotimaisen työvoiman rinnalle. EVAn analyysin (Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa) mukaan Suomi tarvitsee vuosittain noin 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei supistuisi lähivuosikymmeninä. Yleinen harhakäsitys, jonka mukaan ulkomaalaisten rekrytointi veisi kantasuomalaisilta mahdollisuudet tulla työllistetyiksi, ei pidä paikkaansa.

Työluvan hakuprosessia on virtaviivaistettava ja saatavuusharkinnasta luovuttava EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevan työvoiman rekrytoinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Erityisesti siivouksen pitäminen saatavuusharkinnan ulkopuolella on elintärkeää toimialan palveluiden tuottamiselle.

Valtion on tuettava maahanmuuttajien työllistämistä ottamalla nykyistä enemmän vastuuta työperäisten maahanmuuttajien kielikoulutuksesta ja työelämävalmennuksesta.

Koulutuksen määrä ja laatu turvattava

Kiinteistöpalvelualan ammattilaisilla on keskeinen rooli Suomen suurimman kansallisvarallisuuden, kiinteistöjen, hoitamisessa ja arvon säilyttämisessä. Muuttuvat asiakastarpeet ja alan vahva teknistyminen ovat johtaneet siihen, että yritykset tarvitsevat yhä monipuolisempia ja ammattitaitoisempia osaajia.

Kiinteistöpalvelualan koulutuksen aloituspaikkoja tarvitaan tulevaisuudessa riittävästi eri koulutusasteille eri puolille Suomea. Työelämälähtöinen koulutusjatkumo ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutasolle takaa palvelujen laadun ja lisää alan houkuttelevuutta. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheissa edistää jatkuvan oppimisen tavoitetta.

Työelämälähtöisyys ja oppimistulosten laatu keskiöön

Työnhakijoiden riittämätön tai vanhentunut osaaminen on keskeinen syy kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan. Alan tehtävät ovat monipuolistuneet, ja laadukas työ edellyttää tekijöiltä entistä vahvempaa osaamista. Opetushallinnon toimenpiteitä kiinteistöpalvelualan työelämälähtöisten koulutusrakenteiden ja osaamissisältöjen uudistamiseksi on kiirehditty hajanaisen ja päällekkäisen ammatillinen koulutuksen ja riittämättömän korkeakoulutustarjonnan takia.

Ammatillisen koulutukseen tehtyjen uudistusten ansiosta kiinteistöpalvelualan ammatilliset tutkinnot vastaavat aiempaa paremmin työelämän tarpeita. Osaamissisältöjen työelämävastaavuuden lisäksi on tärkeää, että oppimistulokset ovat tasalaatuisia ja toisiinsa nähden vertailukelpoisia. Tavoitteena on, että ammatillisten tutkinnon osien näytöt  ja niidne arviointi saadaan entistä yhdenmukaisemmiksi.

Tavoitteena on myös saada vauhtia  vieraskielisen, erityisesti englanninkielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupien määrän lisäämiseen alan eri tutkintoihin.

Kiinteistöpalvelualan koulutus

Esitys: Monipuolinen ja elämänmittainen ura kiinteistöpalvelualalla

Tutustu myös: Katsaus Suomen ammatilliseen koulutukseen