Markkinoiden avaamisella tehokkuutta talouteen: hoidamme kuntien ja maakuntien kiinteistöpalvelut tukipalveluina

Kiinteistöpalveluala edistää kuntien ja maakuntien keskittymistä omiin ydintoimintoihinsa

Kiinteistöpalvelut ovat kuntien ja maakuntien tukipalveluita, eivät ydintoimintaa. Kuntien ei ole järkevää tuottaa tukipalveluita itse, kun ne voidaan siirtää yksityisen sektorin hoidettavaksi. Kiinteistöpalvelualalla on vahvaan ammattitaitoon perustuvaa yksityistä palveluntarjontaa ja se pystyy tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti. Kunnille syntyvät säästöt voidaan ohjata niiden ydinpalveluiden tehostamiseen. Vain taloudellinen tehokkuus ja kasvu luovat edellytykset teknologiselle kehitykselle, joka puolestaan on kestävän kehityksen kulmakivi.

Yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille tulee luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet ja lainsäädännöstä on poistettava säännökset, jotka perusteetta asettavat yksityisen ja julkisen sektorin toimijat eri asemaan. Kilpailluilla markkinoilla tulee toimia samoilla pelisäännöillä. Yksityisen ja julkisen sektorin kilpailuneutraliteettia on vahvistettava, viranomaisvalvontaa ja -resursseja lisättävä ja sääntelyn noudattamatta jättäminen sanktioitava. Avoin, terve ja toimiva kilpailu luo hyvinvointia yhteiskuntaan ja tuo hyötyjä kansantaloudelle.

Kilpailluilla markkinoilla tulee toimia
samoilla pelisäännöillä

Kuntien tulee lopettaa verovarojen ohjaus naapurikuntiin näennäisillä ja keinotekoisilla omistusjärjestelyillä, koska kuntalaisten verorahat eivät tällöin tule oman kunnan palveluiden muodossa kuntalaisten veronmaksajien hyödyksi. Myös kuntien sidosyksiköiden liiallinen myynti markkinoille on estettävä ja tältä osin sidosyksikkösäännösten rikkominen on sanktioitava tehokkaasti. Verovarojen käytön kohdentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Julkisen sektorin toiminta tulee kilpailluilla markkinoilla tehdä läpinäkyväksi. Tämä tarkoittaa mm. palveluiden markkinaehtoista hinnoittelua kilpailua vääristävän alihinnoittelun sijaan. Lisäksi markkinoilla tapahtuva toiminta tulee eriyttää muusta toiminnasta ja sen subventoiminen julkisen toiminnan tuloilla tulee estää.

Tavoitteet:

  • Kuntien ja maakuntien on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä tuottaessaan palveluita kilpailluilla markkinoilla
  • Yksityisille ja julkisille toimijoille on luotava tasavertaiset kilpailuolosuhteet ja kilpailuneutraliteettisääntelyn noudattamista on tehostettava sakkoseuraamuksilla
  • Kuntien on lopetettava verovarojen ohjaus naapurikuntiin – ei kilpailuttamattomia hankintoja kuntayhtiöiltä keinotekoisilla sidosyksikkökytköksillä
  • Julkisen sektorin on hinnoiteltava palvelut kilpailluilla markkinoilla markkinaehtoisesti ja markkinaehtoinen toiminta on eriytettävä muusta toiminnasta
  • Julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa on korostettava laatua ja valmiutta tuottaa elinkaaritehokkuus huomioivaa palvelua (energiatehokkuus, korjausvelan hallinta ja sisäolosuhteet)