Osaava työvoima: kehitämme koulutuksen rakenteita ja sisältöjä työn muutoksen tahdissa

Kiinteistöpalveluala kannustaa koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Kiinteistöpalvelualan yritykset tarvitsevat yhä enemmän ammattitaitoisia moniosaajia. Uudistetun ammatillisen koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja opetusta on kehitettävä työelämän murroksen ja työn muutosten tahdissa. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön merkitys korostuu entisestään ja työpaikkojen tuen tarve kasvaa, kun oppiminen siirtyy ammatillisessa koulutuksessa enemmän työpaikoille.

Suomen kielen oppimista on tuettava työssä olevien maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksessa. Myös vieraskieliselle ammatilliselle koulutukselle on tarvetta työperäisten maahanmuuttajien määrän kasvaessa kiinteistöpalvelualalla. Pääkaupunkiseudulla jo puolet alan työntekijöistä on ulkomaalaistaustaisia. Jotta maahanmuuttajat saataisiin integroitua mahdollisimman nopeasti työelämään, kotouttamisen ja työnteon välistä rajaa tulee madaltaa tukemalla työn ohella tapahtuvaa kotouttamista ja kielenopetusta.

Jatkuvaa oppimista on tuettava kevyemmillä osaamiskokonaisuuksilla kaikilla koulutusasteilla

Digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnettävä tehokkaammin modulaarisen koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja uudistamisessa eri koulutusasteilla.

Kiinteistöpalvelualalle tärkeää jatkuvaa oppimista on tuettava kevyemmillä osaamiskokonaisuuksilla kaikilla koulutusasteilla. Jatkuvaa oppimista on edistettävä myös kehittämällä työelämälähtöisiä jatko-opintoväyliä toiselta asteelta korkeakoulutasolle.

Tavoitteet:

  • Aloituspaikkoja on taattava riittävästi kaikille koulutusasteille. Ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen rahoitusmallien on ohjattava kohdentamaan koulutusta niille aloille, joilla on työvoimatarvetta.
  • Yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelua on lisättävä yhteistyön vakiinnuttamiseen tähtäävillä toimintamalleilla ja kannusteilla
  • Työnantajille on taattava verohelpotuksia tai maksettava koulutuskorvausta ilman erillistä harkintaa työpaikoille siirtyvän ammatillisen koulutuksen aiheuttamien kulujen kattamiseksi sekä koulutus- että oppisopimuksessa
  • Yhteiskunnan panostusta työperäisten maahanmuuttajien suomen kielen koulutukseen on lisättävä
  • Vieraskielisen, erityisesti englanninkielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupia ja opetusta on lisättävä kiinteistöpalvelualan eri tutkintoihin
  • Ammattikorkeakouluihin ja yliopistokoulutukseen on kehitettävä pitkien tutkintojen lisäksi helposti hyödynnettäviä ja päivitettäviä modulaarisia koulutusratkaisuja, joilla mahdollistetaan joustava, jatkuva oppiminen