OPETUSHALLITUKSELLE

Kiinteistötyönantajat ry lausuu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintojen perusteiden luonnoksista seuraavaa:

1. PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON TUTKINNON OSAT KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON ARVIOINTI JA RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT SEKÄ PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINNON TUTKINNON OSA PINTARAKENTEIDEN KORJAUSTYÖT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkintojen perusteet palvelevat niihin lisättäviksi esitettyjen tutkinnon osien, kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt ja pintarakenteiden korjaustyöt, myötä nykyistä paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista. Lausunnolla olevat kolme tutkinnon osaa perustuvat Rakennusliiton, Rakennusteollisuuden ja Kiinteistötyönantajien yhteistyössä valmistelemaan, Opetushallitukselle 10.4.2018 toimitettuun esitykseen. Tutkinnon osat vastaavat sisällöiltään aiemmissa kiinteistöpalvelujen perus- ja ammattitutkinnoissa olleita tutkinnon osia.

TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS

Lausunnolla olevien tutkinnon osien sisältämä, kiinteistöpalvelualan tehtävissä tarvittava osaaminen lisää merkittävästi tutkintojen perusteiden työelämälähtöisyyttä.

Rakennustekniset korjaustyöt ja pintarakenteiden korjaustyöt

Kiinteistöpalvelualan toimintaan soveltuvaa, korvaavaa osaamista ei löydy muiden alojen tutkinnoista. Rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon tasoinen korjausrakentamisosaaminen ei sovellu sisällöltään ja laajuudeltaan kiinteistöpalvelualan tehtävien tarpeisiin. Lausunnolla olevien tutkinnon osien puuttuminen nykyisten tutkintojen perusteista aiheuttaa työelämän näkökulmasta ison vajeen kiinteistöpalvelualan ammatilliseen osaamiseen. Tutkinnon osien palauttaminen luonnoksen mukaisesti perus- ja ammattitutkintoihin on tämän vuoksi erittäin tärkeää.

Kiinteistön toimintakunnon arviointi

Tutkinnon osaa kiinteistön toimintakunnon arviointi tarvitaan entistä enemmän myös toimitilahuoltajien koulutuksessa. Tästä syystä on välttämätöntä, että osaaminen on perustutkinnossa omana tutkinnon osanaan valittavissa myös toimitilahuollon osaamisalaan.

TUTKINNON OSIEN SISÄLLÖT

Lausuttavina olevat tutkinnon osat vastaavat sisällöiltään ja arviointikriteereiltään työelämän tarpeita. Kiinteistötyönantajat pitää erityisen hyvänä sitä, että rakennusten yleistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta koskeviin arviointikriteereihin on sisällytetty sisäilman laadun tarkkailu asiakaskohteissa ja havaituista ongelmista raportointi.

Tutkinnon osan kiinteistön toimintakunnon arviointi ammattitaitovaatimuksesta ”opiskelija osaa arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa ja turvallisuutta” puuttuu rakennusten toimivuuden arviointi. Kohdan pitäisi siis kuulua ”opiskelija osaa arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta”.

2. HENKILÖKOHTAISEEN AVUSTAMISEEN LIITTYVÄT TUTKINNON OSAT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon uudistamisen yhteydessä käytyä keskustelua henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvän osaamisen sijoittumisesta tutkintorakenteessa on syytä jatkaa mahdollisimman pian. Kiinteistötyönantajat on jo vuoden 2017 lausunnossaan todennut, että henkilökohtaisen avustajan työhön liittyvä osaaminen poikkeaa oleellisesti tutkinnon tuottamasta muusta osaamisesta ja että se ei istu luontevasti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon. Ammattitutkinnon osaaminen on suunnattu ensisijaisesti kiinteistön elinkaaren tarpeisiin rakennetussa ympäristössä.

Henkilökohtainen avustaminen on yksi sosiaali- ja terveysalan ammattialoista. Kyseiseen tehtävään liittyvä osaaminen nivoutuu sosiaali- ja terveysalan osaamisiin, joiden yhteydessä osaamista on myös järkevä kehittää. Henkilökohtaiseksi avustajaksi kouluttautuva poimii tutkinnon edellyttämät valinnaiset tutkinnon osat oletettavasti ennemmin sosiaali- ja terveysalan kuin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnoista. Henkilökohtaisen avustamisen siirtäminen johonkin sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista on tästä syystä perusteltua ja tarkoituksenmukaista.

Opetushallitus on valmistellut vammaisjärjestöjen kanssa esityksen, jonka mukaan henkilökohtainen avustaminen sisällytettäisiin SORA-tutkintoihin muiden sosiaali- ja terveysalan tutkintojen tavoin. Keskustelun käynnistäminen kyseisen osaamisen siirtämiseksi jonkin sosiaali- ja terveysalan tutkinnon yhteyteen on myös tästä näkökulmasta entistä tärkeämpää ja ajankohtaista.

Helsingissä, 4. lokakuuta 2019

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

Tiia Brax
elinkeinopoliittinen asiantuntija