Työterveyslaitoksen erikoistutkija Auli Airila tutkii työkseen maahanmuuttajien osaamista sekä osaamisen kehittämisen keinoja. 

Muistatko sen päivän, kun aloitit työn uudessa työpaikassa? Kenties koit monenlaisia tunteita: riemua uudesta työstä, jännitystä uusien ihmisten kohtaamisesta, kenties myös epävarmuutta uuden äärellä? Maahanmuuttajalle, jolle suomalaisen työelämän toimintatavat, kieli ja kulttuuri ovat vieraita, työn aloittamiseen voi liittyä vielä enemmän jännitysmomentteja. Esimieheltä saatava tuki on erityisen tärkeää, jotta työhön kiinnittyminen on sujuvaa.

Hyvä perehdytys on avainasemassa työhön kiinnittymisessä. Perehdyttäminen tutustuttaa työntekijän työtehtäviinsä, turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin, työympäristöön sekä työyhteisöönsä. Työhön perehdyttämisessä ja työhön opastuksessa on hyvä huomioida yksilön tausta ja tarpeet. Millaista osaamista maahanmuuttajalla on? Tunteeko hän esimerkiksi suomalaisen työelämän pelisäännöt, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä terveelliset ja turvalliset työtavat? Perehdyttäjän on hyvä varmistua maahanmuuttajan osaamisesta ja osaamisen kehittämisen tarpeista.

Onnistunut perehdytys on kaksisuuntainen prosessi, jossa kaikki oppivat. Maahanmuuttaja oppii uuden työpaikkansa toimintakulttuuria ja tapoja, työyhteisön jäsenet puolestaan tutustuvat erilaisiin kulttuureihin sekä kasvattavat erilaisuuden ymmärrystään. Maahanmuuttajan perehdyttämisen ohella on tärkeä perehdyttää ja valmentaa koko työyhteisöä monikulttuurisuuteen. Tämä edistää koko työyhteisön osaamisen kehittymistä ja työn sujuvuutta.

Esimiehellä on keskeinen rooli työntekijän perehdyttämisessä. Suunnitelmallinen perehdyttäminen poistaa myös työntekijän työn aloittamiseen liittyvää mahdollista jännitystä. Seuraavat vinkit auttavat sujuvaan perehdyttämiseen.

1. Varaa riittävästi aikaa perehdyttämiseen. Jos maahanmuuttajalla on heikko suomen kielen taito, voi hän tarvita enemmän tukea, asioiden toistamista ja kertaamista.
2. Käy yhdessä työntekijän kanssa läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt. Muista, että maahanmuuttajalle monet suomalaisen työelämän käytännöt voivat olla vieraita. Tutustuta työntekijä työhönsä ja työtovereihinsa.
3. Keskustele ja kuuntele. Yhteiset kohtaamiset ja keskustelut työn arjessa sekä työntekijään tutustuminen tukevat perehtymisen onnistumista.
4. Käytä erilaisia viestintäkanavia. Panosta selkokielisyyteen. Muista myös, että visuaalisuus, esimerkiksi kuvitetut työohjeet, voi auttaa asian ymmärtämistä.
5. Anna maahanmuuttajalle tietoa oman osaamisen kehittämismahdollisuuksista sekä osallistumismahdollisuuksista työpaikalla.
6. Varmista oppiminen. Muista, että perehdytys on jatkuva prosessi.
7. Rohkaise ja kannusta! Anna maahanmuuttajalle palautetta onnistumisista. Kannusta maahanmuuttajaa kysymään ja tuomaan esiin myös työn pulmia.

Esimiehille on tarjolla myös työkaluja. Kehitimme Moniosaa!-hankkeessa esimiehelle oppaan ja keskustelulomakkeen, jotka auttavat esimiestä keskustelemaan työntekijän osaamisesta. Moniosaa!-malli soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden ja kunnossapidon monikulttuurisille työpaikoille. Mallia voi hyödyntää myös perehdyttämisprosessin aikana.

Auli Airila
erikoistutkija
Työterveyslaitos

Tämä blogikirjoitus on julkaistu alunperin osana Työterveyslaitoksen Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla -hanketta, jossa myös Kiinteistötyönantajat on ollut mukana.