Ohjeita kiinteistöpalveluja tilaaville

Olemme laatineet yhdessä kiinteistöalan toimijoiden kanssa erilaisia palvelusopimuksia ja sopimuskäytäntöjä, jotta hyvän tavan mukainen kiinteistöpalveluiden hankintaprosessi toteutuisi. Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot (YSE) ovat yhteisesti sovittuja toimialakohtaisia vakiosopimusehtoja, joiden mukaan alan toimijat solmivat sopimuksia. Ehdot on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kiinteistöpalveluiden yhtenäiset sopimuskäytännöt (YPA2) -hankkeen tuloksena on tuotettu eri tilaajatarpeisiin soveltuvia kiinteistöpalveluiden hankinta-asiakirjamalleja.

Hankintalainsäädäntö

Hankintalaki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut toimijat, kuten vakiintuneesti julkista tukea saavat tahot kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Hankintalainsäädäntö antaa julkisille hankkijoille nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja.

Uusi lainsäädäntö edistää lisäksi julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisuutta siten, että julkisyhteisöjen määräysvallassa olevilta yhteisöiltä ei saa tehdä kilpailuttamatta hankintoja, mikäli nämä yhteisöt harjoittavat vähäistä enemmän liiketoimintaa markkinoilla.

Kansalliset kynnysarvot ovat euromääräisiä tasoja, joiden ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakeja. Lain noudattamisen valvonta on kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävä.

Tilaajavastuulain noudattaminen

Vastuulliset kiinteistöpalvelut tuotetaan aina yhdessä palvelujen tilaajan kanssa. Tilaajan selvitysvelvollisuuden tarkoituksena on antaa tilaajalle mahdollisimman oikeat tiedot siitä, onko sopimuspuoli luotettava ja onko sen tarkoitus toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tilaajavastuulakia sovelletaan tilanteissa, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa joko vuokraamalla tai alihankintana. Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin pitää selvittää, onko yritys maksanut verot ja ottanut eläkevakuutukset, mitä työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot.

Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Kiinteistöjen turvallisuus

Kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta ja kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista. Turvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota talviaikaan.

Kiinteistöjen talvikunnossapidosta ja turvallisuudesta on kiinteistöalan liittojen toimesta laadittu yhteinen ohje sekä sopimusmalli, jotka löytyvät jäsenextrastamme.