Työn murroksessa työuraa koskettavien muutosten määrä kasvaa. Automaatio, tekoäly ja robotiikka muokkaavat työtehtäviä ja hävittävät kokonaisia ammattiryhmiä. Toisaalta ne synnyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja edellyttäviä työtehtäviä. Menossa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uuden omaksumista, siis jatkuvaa oppimista.

Teksti on lyhennelmä alun perin ROTI-blogissa huhtikuussa 2019 julkaistusta kirjoituksesta.

ROTIn Koulutus ja kehitys -paneelissa yhtenä keskeisenä teemana oli ajantasaisen osaamisen varmistaminen. Kuumottavimmaksi aiheeksi nousi ilmastonmuutoksen torjuminen, jossa kiinteistö- ja rakentamisalan tekemisillä tai tekemättä jättämisillä on keskeinen rooli. Rakentamisen hiilijalanjäljen kokonaisvaltainen pienentäminen ja hiilikädenjäljen potentiaalin hyödyntäminen vaatii laajan joukon erilaisia osaajia.

Sitran alkuvuonna julkaisema selvitys ’Kohti jatkuvaa oppimista’ kertoo, että vaikka Suomi on niittänyt mainetta osaamisen huippumaana, aikuisten osaamisen uudistamisessa emme ole onnistuneet. Tilastoissa tämä näkyy verrattain korkeana työttömyysasteena samanaikaisesti, kun kasvualat kärsivät osaajapulasta. Vaikka suomalaisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on kansainvälisesti vertaillen laajaa, on osallistumisprosentti täälläkin pienentynyt. Kaikki eivät ole edelleenkään osallisina tavoitteellisessa oman osaamisen kehittämisessä.

Kiinteistö- ja rakentamisala on yksi osaajapulasta eniten kärsivä ala. Työvoiman vajaus on alallamme jopa 25–40 prosenttia. Monet kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset ovat ymmärtäneet, että työntekijöiden osaamisen systemaattisella kehittämiseen panostamisella on selvä yhteys organisaation menestymiseen.

Tämän toimintamallin vyöryttäminen kaikkia organisaatioita koskevaksi käytännöksi edellyttää yhteiskunnalta kannustavaa jatkuvaan oppimiseen satsaamista ja joustavampaa koulutusjärjestelmää. Opettajan jalkautuminen opettajan pöydän takaa työelämässä läsnäolevaksi kehittäjäksi ja valmentajaksi mahdollistaa sekä opiskelijan että organisaation osaamisen kehittymisen. Koko alan avoin vuorovaikutus ja hyvien käytänteiden jakaminen verkostoissa madaltaa kynnystä kokeilla ja löytää uutta.

On helppo yhtyä Sitran selvityksessä esitettyyn tahtoon: Elinikäinen oppiminen täytyy nostaa keskeiseksi osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Marita Mäkinen
ROTI 2019 Koulutus ja kehitys -paneelin puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, FISE Oy

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin ROTI 2019 -blogissa 5.4.2019

Myös Kiinteistötyönantajat ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax osallistuu ROTI-raportointityöhön Koulutus ja kehitys -paneelissa.

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

www.roti.fi

 

Kuva: Element5 Digital, Unsplash