Lausunto Opetushallitukselle seurakunta- ja hautauspalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta
(lausuntopyyntö 24.11.2017, OPH-2675-2017)

Kiinteistötyönantajat ry kiinteistöalan ainoana työnantajajärjestönä ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten elinkeinopoliittisena edunvalvojana kiittää mahdollisuudesta lausua seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Kiinteistötyönantajat ry kiinnittää Opetushallituksen huomiota siihen, että lausunnolla olevan tutkinnon seurakuntapalvelun osaamisalan pakollisessa tutkinnon osassa 2.2. Kirkollisten tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen sekä valinnaisissa tutkinnon osissa 2.4. Seurakuntatilojen puhtaanapito ja keittiötilojen käyttö ja 2.7. Hautausmaiden hoitaminen on huomattavan paljon päällekkäisyyttä 1.1.2018 voimaan tulevan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kanssa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa 2.18. Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut on uusi tutkinnon osa, joka on laadittu muun muassa juuri seurakuntien kiinteistöissä tehtävien puhtauspalvelujen osaamistarpeisiin. Valinnainen tutkinnon osa 2.24. Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen pitää puolestaan sisällään osaamista myös hautausmaiden huoltoon ja ylläpitoon. Kulttuurihistoriallisten kohteiden kiinteistöteknisiin tarpeisiin löytyy niin ikään osaamista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta.

Lausunnolla oleva seurakunta- ja hautauspalvelujen ammattitutkinto korvaa suntion ammattitutkinnon, jonka puhtauspalveluihin ja kiinteistönhoitoon liittyvien ammattitaitovaatimusten päällekkäisyyksistä kiinteistöpalvelualan tutkintojen kanssa on käyty keskustelua kiinteistöpalvelualan tutkintouudistuksen yhteydessä mm. kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnassa ja alan tutkintoja uudistaneessa perustetyöryhmässä. Kummassakin keskustelussa on havaittu ja välitetty tietoa tarpeesta käydä rajapintakeskustelua mahdollisimman järkevän ja kumpaakin alaa ajatellen työelämälähtöisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet huomioon ottaenselvästi päällekkäistä osaamista ei pitäisi olla jatkossa mahdollista ylläpitää ja kehittää useassa eri tutkinnossa. Kiinteistötyönantajat katsoo, että tämän, ja jo pelkästään tarkoituksenmukaisuusnäkökulman perusteella em. tutkinnon osien päällekkäisyydet olisi syytä katsastaa yhdessä kiinteistöpalvelualan ja seurakunta-alan asiantuntijoiden kesken seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteiden viimeistelytyön yhteydessä.

Helsingissä 13. joulukuuta 2017

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

Tiia Brax
elinkeinopoliittinen asiantuntija