Positiivinen taloustilanne ja rakentamisen kasvavat volyymit tukevat kiinteistöalaa ja kasvattavat myös kiinteistöpalvelujen kysyntää. Tämä selviää tuoreesta Kiinteistöalan talouskatsauksesta. Kiinteistöpalvelualan hyvästä vedosta huolimatta alaa jo ennestään vaivaavat vakavat rekrytointihaasteet uhkaavat syödä pohjaa kasvulta.

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritykset arvioivat palvelujen kysynnän lisääntyvän kaikilla osa-alueilla ja eri asiakasryhmissä. Syyskuussa toteutetun kyselyn vastaajista 60 prosenttia arvioi kiinteistöalan palvelujen kokonaiskysynnän lisääntyneen edellisten 12 kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista odottaa kysynnän kasvavan myös tulevan vuoden aikana.

Positiivisimmat odotukset kohdistuvat siivouspalvelujen, teknisten palvelujen sekä kiinteistöhuollon kehitykseen. Asiakasryhmistä suurimmat kasvuodotukset ovat asunto-osakeyhtiöiden ja ammattimaisten kiinteistösijoittajien palvelutarpeiden kohdalla.

Myös EK:n viimeisimmän suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalvelujen myyntiodotukset ovat positiiviset. Myyntiodotusten kehitystä kuvaava saldoluku on noussut edellisten 12 kuukauden aikana korkeimmalle tasolle viimeisten viiden vuoden ajanjaksolla.

– Kiinteistöpalvelualan suhdannetilanne on tällä hetkellä positiivinen, mutta toimialan talouskehitys niin hyvässä kuin pahassa seuraa muuta taloutta aina jonkin verran jäljessä. Rakentamiseen ennakoitu käänne on jo nähtävissä myönnettyjen rakennuslupien määrän laskuna. Kun tähän lisätään vielä nouseva korkotaso, ei alan hyvään tilanteeseen voi liiaksi tuudittautua, kommentoi talouskatsauksen tuloksia Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Toimenpiteitä tarvitaan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Vaikka alan suhdannenäkymät ovat positiivisia, rekrytointivaikeudet ja työvoiman kohtaanto-ongelmat ovat yleisiä kiinteistöpalvelualan jokaisella osa-alueella. Tämä käy ilmi sekä EK:n suhdannebarometrista, että Kiinteistötyönantajien jäsenkyselystä. Kyselyn vastaajista 54 prosenttia ennakoi työvoiman saatavuuden heikkenevän edelleen nykyisestä. Työvoiman saatavuuden koetaan olevan haastavinta siivouspalveluissa, etenkin liikennevälineiden ja toimistojen siivouksessa.

– Rekrytointihaasteiden ratkaisemiseksi on tärkeää, että esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymistä helpotetaan työlupakäytäntöjä tehostamalla ja että työnteosta tehdään kaikissa tilanteissa houkuttelevampi vaihtoehto toimettomuudelle. Myös koulutuksen tuottama osaaminen on saatava paremmin ja tasalaatuisemmin vastaamaan kiinteistöpalvelualan tarpeita, Gramén toteaa.

Yrityksissä rekrytointivaikeuksien keskeisimmiksi syiksi nähdään hakijoiden puute avoimiin tehtäviin sekä työkykyisten työttömyys- ja sosiaaliturvan muodostamat kannustinloukut, jotka heikentävät työkykyisten motivaatiota vastaanottaa työtä. Myös hakijoiden riittämätön koulutus ja liian vähäinen alan työkokemus nousivat kyselyssä vahvasti esiin.