Hallituksen esitys eduskunnalle Kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta -annetun lain muuttamisesta on hyväksytty eduskunnassa 18.10.2022. Lue eduskunnan vastaus.

Lain 1 §:n soveltamisalaa on laajennettu työkoneyritysten määräaikaisella polttoöljytuella ja lakiin on lisätty uusi 3 a §, jonka mukaan Valtiokonttori voi myöntää yritykselle hakemuksesta työkoneyritysten polttoöljytukea, jos yritystä ei koske mikään 4 §:ssä säädetyistä polttoainetuen myöntämisen esteistä.

Työkoneilla tarkoitetaan ajettavia tai siirrettäviä koneita, jotka eivät ole käsikäyttöisiä. Työkoneen ei tule olla polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) säädetyn polttoainemaksuvelvollisuuden piirissä. Traktoreissa käytetty polttoöljy on kuitenkin tuen piirissä.

Tukikausi on helmi-huhtikuu 2022 ja korvaus on 5 prosenttia arvonlisäverottomista kustannuksista pois lukien työkoneiden siirto ja lämmitys.

HUOM! Tuen hakuaika Valtiokonttorista on 1.11.–30.11.2022. 

Tiedoksi Talousvaliokunnan mietintö asiassa 7.10.2022.