Heikko taloustilanne ja nousseet korot ovat hyydyttäneet kiinteistö- ja rakennusmarkkinat. Kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on pysynyt negatiivisena, vaikka myynti onkin kasvanut. Vuoden lopulle odotetaan korkojen laskun ja talouden elpymisen tukemana hienoista piristymistä sekä kiinteistösijoitus- että palvelumarkkinoille.

Kiinteistöpalveluiden suhdannetilanne on EK:n Suhdannebarometrissa pysynyt edelleen negatiivisena. Suhdannetilanteen saldoluku on viimeisten yhdeksän kuukauden aikana hieman parantunut, mutta huhtikuun barometrissa saldoluku oli edelleen vain -18. Kiinteistöpalveluiden toteutunut myynnin määrä on puolestaan kasvanut vuoden 2023 lopulla ja vuoden 2024 alussa, ja myynnin odotetaan kasvavan myös lähikuukausina. Kiinteistöpalvelualan henkilökunnan määrä on EK:n Suhdannebarometrin mukaan viime kuukausina hieman laskenut, mutta henkilöstöodotukset olivat huhtikuun 2024 barometrissa kuitenkin selvästi positiivisia. Ammattitaitoisen työvoiman puutetta ei nähdä nyt yhtä suureksi esteeksi alan kasvulle kuin vuosi sitten.

Rakentamisen volyymit laskevat voimakkaasti ja kiinteistökauppamarkkinoilla on hiljaista

Rakennusteollisuus RT:n tilastojen mukaan rakentamisen kokonaisvolyymi laski vuonna 2023 noin 11 % ja vuonna 2024 volyymin odotetaan laskevan edelleen viidellä prosentilla. Rakentamisen suhdannetilanne on EK:n Suhdannebarometrissa pohjalukemissa, ja alan työllisyyden odotetaan vähenevän selvästi kahden seuraavan vuoden aikana. Erityisesti asuntorakentamisen volyymit ovat pudonneet voimakkaasti, ja lähitulevaisuudenkin näkymät uusien asuntojen rakentamiselle ovat varsin heikot.

Investoinnit laskivat voimakkaasti myös kiinteistökauppamarkkinoilla. KTI:n seurannan mukaan koko Suomen vuoden 2023 kiinteistökauppavolyymi jäi 2,6 miljardiin euroon, kun esimerkiksi sekä vuonna 2021 että 2022 kiinteistökauppavolyymi ylitti seitsemän miljardia euroa. Myös vuosi 2024 on lähtenyt liikkeelle kiinteistökauppamarkkinoilla hiljaisissa merkeissä.

Tuottovaatimusten nousun myötä kiinteistöjen markkina-arvot laskivat vuonna 2023 kaikilla kiinteistösektoreilla. Suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuotto laski KTI Kiinteistöindeksin mukaan -2,7 prosenttiin, joka oli ensimmäinen negatiivinen kokonaistuotto Kiinteistöindeksin vuoteen 2000 ulottuvassa historiassa. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot laskivat keskimäärin seitsemän prosenttia. Kaikkein negatiivisin arvonmuutos oli toimistokiinteistöissä, joiden markkina-arvot laskivat toistakymmentä prosenttia.

Toimistorakennusten palvelukustannukset nousivat 5,8 %

KTI:n toimistokiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi nousi 1,9 %, ja asuntokiinteistöjen indeksi tasan kolme prosenttia vuonna 2023. Indeksit kuvaavat suurten sijoittajien kiinteistöjen toteutuneita vuosikustannuksia. Kiinteistöjen ylläpitoon sisältyvät kiinteistöpalvelukustannukset, eli käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen toteutuneet kustannukset ovat nousseet asuinkerrostaloissa viime vuosina hyvin maltillisesti energiakustannuksiin ja kiinteistöveroon verrattuna. Vuonna 2023 palvelukustannukset nousivat asuinkerrostaloissa 1,2 %. Toimistorakennuksissa palvelukustannusten nousu on ollut kahtena viime vuonna asuntokiinteistöjä jyrkempää. Vuonna 2023 toimistorakennusten palvelukustannukset nousivat 5,8 %.

Energiakustannukset nousivat asuinkerrostaloissa 6,6 % vuonna 2023. Niiden nousu johtui yksinomaan lämmityksen ja veden hintojen voimakkaasta noususta, sillä lämmitysenergian mitattu kulutus kasvoi vain hieman ja sähkön ja veden kulutukset puolestaan laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistorakennuksissa energiakustannukset puolestaan kääntyivät laskuun edellisen vuoden jyrkän nousun jälkeen. Lasku johtui etenkin lämmitysenergian kulutuksen selkeästä vähenemisestä sekä sähkön hinnan laskusta vuoteen 2022 verrattuna.

Vajaakäyttö vaivaa toimistomarkkinoita ja vuokra-asuntomarkkinoillakin tyhjien asuntojen määrä on tarjonnan voimakkaan kasvun myötä lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Vuokrien odotetaan nousevan vain parhailla toimistoalueilla. Asuntovuokrienkin nousuvauhti on jäänyt kaikissa suurissa kaupungeissa yleistä hintatason kehitystä matalammaksi.

Lue koko kiinteistöalan talouskatsaus 1/2024.

Tutustu myös EK:n Suhdannebarometriin huhtikuulta 2024

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy.