Nousevat korot ja talouden epävarmuus ovat latistaneet kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden tunnelmia vuoden 2023 aikana. Heikko markkinatilanne heijastuu myös kiinteistöpalvelualan tulevaisuudennäkymiin, jossa kysynnän odotetaan heikkenevän. Positiivisimpia kysyntänäkymät ovat isännöinti- ja energianhallintapalveluissa. Hiljenevä kysyntä helpottaa alan työvoiman saatavuushaasteita, mutta vain osittain.

Talouden näkymiä synkentää maailmantalouden hidastuminen sekä tiukkana jatkunut rahapolitiikka. Voimakkaasti nousseet korot ja heikentynyt kysyntä ovat hyydyttäneet rakentamista, ja etenkin asuntojen uudisrakentamisen volyymit ovat suorastaan romahtaneet. Vuoden 2023 aikana arvioidaan aloitettavan selvästi alle 20 000 asunnon rakentaminen, kun vuosina 2016-2022 on joka vuosi aloitettu yli 35 000 asunnon rakennustyöt.

Kiinteistöpalvelujen kysyntäodotukset laskeneet viime vuodesta

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten arvioiden mukaan kiinteistöpalvelujen kysyntä on useimmilla toimialoilla kasvanut edellisten 12 kuukauden aikana, mutta tulevaisuudenodotukset ovat laskussa. Syyskuussa toteutetun Toimialabarometrin mukaan kiinteistöpalvelujen kysynnän tulevaisuudenodotukset olivat kaikilla toimialoilla viime vuoden kyselyä negatiivisempia. Kiinteistöalan palvelujen kokonaiskysynnän kehitysodotusten saldoluku laski voimakkaasti viime vuoden arvosta +50 nyt arvoon -6, kun yli neljännes vastaajista arvioi palvelujen kokonaiskysynnän laskevan.

Energianhallinta- ja teknisissä palveluissa sekä kiinteistöhuollossa vastaajat odottivat kysynnän kasvun jatkuvan, ja siivouksessa yhtä moni vastaaja arvioi kysynnän nousevan kuin laskevan.

Työvoiman saatavuus on yhä heikentynyt, tulevaisuudennäkymät hieman positiivisempia

Ammattitaitoisen työvoiman puute pysyy suhdanteen heikkenemisestä huolimatta merkittävänä haasteena kiinteistöpalvelualalla. Toimialabarometrin vastaajista 41 prosenttia arvioi työvoiman yleisen saatavuuden heikentyneen, kun 26 prosenttia arvioi sen parantuneen edellisten 12 kuukauden aikana.

Tulevaisuudennäkymät ovat jonkin verran valoisampia, sillä hieman suurempi osuus vastaajista ennusti työvoiman yleisen saatavuuden ennemmin paranevan kuin heikkenevän tulevan vuoden aikana. Kehitysodotusten saldoluku kääntyi siis plussan puolelle. Monilla toimialoilla työvoiman saatavuuden arvioidaan kuitenkin yhä heikkenevän. Yli 100 henkilöä työllistävät yritykset ennakoivat työvoiman saatavuuden tulevaisuudennäkymien olevan jopa melko positiivisia. Etenkin työvoiman yleisessä saatavuudessa ja siivouksessa isot yritykset arvioivat tilanteen paranevan selvästi.

Rekrytointivaikeuksien keskeisimpänä syynä barometrin vastaajat pitivät edelleen liian hyvää työttömyys- ja sosiaaliturvaa, jonka nosti keskeiseksi haasteeksi 64 prosenttia Toimialabarometrin vastaajista. Hakijoiden puute avoimiin tehtäviin on pysynyt toiseksi suurimpana syynä rekrytointivaikeuksille, vaikka se koetaankin nyt hieman pienemmäksi haasteeksi kuin vielä viime syksynä.

Tutustu koko katsaukseen: Kiinteistöalan talouskatsaus syksy 2023

 

Kiinteistöalan talouskatsauksen on Kiinteistötyönantajat ry:lle toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy. Toimialabarometrikysely tehtiin kuudetta kertaa syyskuussa 2023, ja kyselyyn vastasi tällä kertaa 61 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritystä.