Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiryhmät ovat ennakoineet ja arvioineet, millaista osaamista eri ammattialoilla tarvitaan tulevaisuudessa. Tulevaisuuden osaamistarpeita on pohdittu myös kiinteistöpalvelualan ammattien osalta, ja tarpeet on koottu ammattialakohtaisille osaamiskorteille.

Ammattialojen osaamiskorteissa kerrotaan esimerkiksi, millaiset tiedot ja taidot kasvattavat tulevaisuudessa merkitystään tai minkälainen osaaminen on vastaisuudessa tärkeää eri ammattialoilla. Osaamiset on luokiteltu työelämä- ja digiosaamiseen sekä yleiseen osaamiseen, kuten viestintätaidot. Osaamiset voivat olla eri ammateissa tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja mutta samalla toimialarajat ylittävää ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kiinteistöhuollon osalta tärkeimpinä osaamistarpeina pidetään muun muassa digitaalisten alustojen hyödyntämisosaamista, asiakaspalvelutaitoja, kiinteistöautomaatioon liittyviä yleisiä taitoja sekä ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista. Siivoustyön osalta on keskeistä hallita muun muassa elinkaariajatteluun liittyvä osaaminen, monikulttuurisuusosaaminen, palveluiden myyntiosaaminen sekä robotiikka ja muun kehittyvän teknologian osaaminen.

Kortteja voidaan hyödyntää usealla tavalla esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa ja sekä opinto-ohjauksen tukena.

Tutustu OEF:n laatimaan Ammattiala-korttipakkaan, josta kiinteistöpalveluiden osaamiskortit löytyvät Rakennettu ympäristö -otsakkeen alta.

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus – ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen, laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä.