Koronapandemiasta on seurannut sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia palvelualan työhön, kertoo Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -kyselytutkimus.

Kokemukset ovat polarisoituneet vahvasti palvelualoilla, joilla on tehty läsnätyötä ja toisaalta koettu laajasti lomautuksia. Merkittävä osa palvelualojen työntekijöistä esimerkiksi ilmoitti, että esihenkilöiltä ja työkavereilta saatu tuki väheni korona-aikana. Enemmistö ei vähentymisestä kuitenkaan raportoi. Korona-ajan työvoittona voidaan pitää uusien työtapojen oppimista sekä kasvanutta arvostusta sekä työnantajalta että asiakkailta.

Työmäärän kasvusta ja taukojen vähenemisestä kertoi noin joka kolmas vastaaja. Kyselytutkimuksen toteutti Työterveyslaitos, ja siihen vastasi toukokuussa noin 3000 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n jäsentä. Vastaajat työskentelivät kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualalla, vartiointialalla ja muilla palvelualoilla.

Työn itsenäisyys, arvostus ja paremmat työtavat vahvistuivat korona-aikana erityisesti kiinteistöpalvelualalla

Kyselyyn vastanneista palvelualojen ammattilaisista reilu 40 % koki, että oli voinut tehdä aikaisempaa itsenäisemmin työhön liittyviä päätöksiä. Reilu kolmannes koki, että oli oppinut parempia työtapoja. Tämä tuli esille erityisesti kiinteistöpalvelualalla. Kiinteistöpalvelualan työntekijät kokivat myös asiakkailta tulleen arvostuksen lisääntyneen muita palvelualoja enemmän.

– Ammattimaisen siivouksen merkitys on huomattu koronakriisin aikana. Kiinteistöalan tuoreen talouskatsauksen mukaan tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden uskotaan nousevan entistä tärkeämmiksi tekijöiksi ja tilojen väljyyteen, ilmanvaihtoon ja hygieniaan kiinnitetään pandemian seurauksena entistä enemmän huomiota. Tällä on varmasti myönteinen vaikutus siivouspalveluiden ja koko kiinteistöpalvelualan arvostuksen kasvamiseen, kommentoi tutkimustulosta KITAn elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.

Kiinteistötyönantajat, RTK-Palvelu ja N-Clean osallistuvat Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen, jossa päivitetään tilannekuvaa palvelualoilla tehtävästä työstä sekä siihen linkittyvästä työhyvinvoinnista, osaamisesta ja ammattilaisuudesta 2020-luvulla.

Lue lisää kyselytutkimuksen tuloksista ja hankkeen tavoitteista:

TTL:n tiedote

Blogi: Uusi tutkimus työhyvinvoinnista ja osamaisesta kiinteistöpalvelualalla on käynnistynyt