Helsingin Sanomat uutisoi 5.7.2020 laiminlyönneistä yksittäisissä siivousalan yrityksissä. Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM pitävät ilmi tulleita väärinkäytöksiä erittäin valitettavina ja tuomitsevat ne jyrkästi.

”Emme hyväksy työperäistä hyväksikäyttöä millään muotoa. Hyvä, että epäkohdat tulevat esiin, jotta niihin voidaan määrätietoisesti puuttua,” toteavat Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén ja PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Järjestöt muistuttavat palvelujen tilaajia lain edellyttämästä tilaajan velvollisuudesta tarkistaa sopimuskumppanin taustat.

Toimialan tervehdyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yleisiin kilpailutuskäytäntöihin ja hankintaosaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota myös julkisessa keskustelussa. Palveluita on mahdollista ostaa reilusti ja vastuullisesti.

”Yritykset toimivat markkinoiden ja tilaajien ehdoilla. Jos kilpailutuksissa painotetaan yksipuolisesti vain alhaista hintaa laadun kustannuksella ja halvin tarjous tulee aina valituksi, on se omiaan luomaan epätervettä kilpailua alalle”, korostaa Kiinteistötyönantajien Gramén.

Veronumerokäytäntö laajennettava koko kiinteistöpalvelualalle

Kiinteistötyönantajat ja PAM ovat esittäneet jo vuonna 2013 veronumeroa koskevan lainsäädännön laajentamista koko kiinteistöpalvelualalle. Tämä tulee toteuttaa.

Järjestöt pitävät tarpeellisina esitettyjä lisäresursseja viranomaisvalvontaan ja poliisille sekä toteavat, että lainsäädännön kiristykset harmaan talouden ehkäisemiseksi ovat toivottavia parannuksia artikkelissa esiin tuotujen ongelmien korjaamiseksi.

”Työsuojelun resurssien ja toimivallan kasvattaminen tuntuvin hallinnollisin sanktioin auttaisi myös viranomaisia”, Ylitalo toteaa.

Alihankintaa käyttävillä toimialoilla työperäistä hyväksikäyttöä voidaan kitkeä lisäksi lisäämällä tilaajan tai ostajan vastuuta siitä, että alihankintayritys hoitaa palkka- ja muut velvoitteensa työntekijöitä kohtaan.

”Lakia tulisikin kehittää tilaajan sopimuksenaikaisen vastuun suuntaan niin, että tilaaja olisi viime kädessä vastuussa ainakin välittömän sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteiden laiminlyönneistä ja palkan maksamisesta,” sanovat PAMin Ylitalo ja Kiinteistötyönantajien Gramén.

Koko alaa ei pidä leimata

Suurin osa yksityisen kiinteistöpalvelualan työntekijöistä työskentelee järjestäytyneiden ja vastuullisesti toimivien yritysten palveluksessa. Tämä tuotiin selvästi esiin myös Helsingin Sanomien artikkelissa.

Siivouspalveluja tarjoavan yrityksen perustamiskynnys on kuitenkin suhteellisen matala, ja alalla toimii tuhansia järjestäytymättömiä toimijoita. Myös siivousyritysten vaihtuvuus on suurta, mikä johtuu alan kilpailutilanteesta.

Ylitalon mukaan yksi tapa vähentää ulkoistettujen palveluiden epäkohtia olisi muuttaa hankintalakia niin, että työsuhteeseen palkkaamisen kriteerit otettaisiin huomioon hankinnoista päätettäessä.

Kiinteistötyönantajien jäsenyritykset ovat velvoitettuja rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava kumppani -ohjelmaan ja jäsenyritysten tulee varmistaa, että myös heidän alihankkijansa rekisteröityvät kyseiseen ohjelmaan.

”Olemme liiton säännöillä määrittäneet, että kaikilla jäsenyritysten työntekijöillä on oltava käytössään veronumerolla varustettu kuvallinen henkilökortti. Lisäksi yrityksiä sitoo liiton säännöt ja eettiset ohjeet, jotka velvoittavat muun muassa huolehtimaan työntekijöiden työhyvinvoinnista ja –turvallisuudesta,” korostaa Kiinteistötyönantajien Gramén.

 

LUE MYÖS: